Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752)

2.ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ( Dz.U. 2018 poz. 1713)

3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. 2018 poz 1698)

4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1712)

5. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1670)

6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.121).

7. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (tekst jedn. DZ.U. z 2018 r. poz. 1082)

8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy (DZ. U. z 2019 r. poz 1785)

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 158 poz. 1251)

11. REGULAMIN SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

12. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)

13.ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. ze zmianami

ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych

14. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 743)

15. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

16. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity. Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm. )

16a. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016 r. poz 238)

16b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2020 poz. 1338)

17. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)

18. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

19. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

20. USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 162)

21. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (szczegółowy opis) - obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.Opublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 30.09.2021
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 13.01.2014
Dokument oglądany razy: 2 671