Regulamin Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Regulamin Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późniejszymi zmianami) wydaje się niniejszy regulamin obowiązujący na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin określa sposób wykonywania zarządu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zwaną dalej "Strefą" przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Suwałkach, zwaną
dalej "Zarządzającym".

Uprawnienia i obowiązki Zarządzającego
§ 2.

1. Zarządzający uprawniony jest w szczególności do:
a) prowadzenia przetargów lub rokowań celem ustalenia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
b) udzielania w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców, które otrzymały zezwolenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli (Dz. U. nr 67, poz. 704).
c) sporządzania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii w sprawie cofnięcia lub zmiany zezwolenia wydanego przedsiębiorcy,
d) gromadzenia informacji dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Strefy.

2. Na podstawie odrębnie zawartych umów Zarządzający może prowadzić przetargi na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste lub wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie Strefy, a nie stanowiących własności Zarządzającego. Za czynności te Zarządzający może pobierać prowizje.

§ 3.

Gromadzenie informacji, o której mowa w § 2 ust.1 lit. d, ma na celu w szczególności:
a) lokalizację przedsiębiorców na terenie Strefy,
b) prowadzenie i aktualizację danych dotyczących gruntów (nr geodezyjne, powierzchnia działek),
c) tworzenie bazy danych obejmującej przedsiębiorców działających na terenie Strefy.

§ 4.

Zarządzający wyznacza kierunki rozwoju Strefy kierując się zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 92, z 2005 r. Nr 81, poz. 712 i Nr 182, poz. 1531) oraz informacjami, o których mowa w § 3.

Korzystanie z mediów i innych elementów infrastruktury
§ 5.

1. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do mediów takich jak energia elektryczna, woda, usługi telefoniczne oraz do urządzeń odprowadzających ścieki, a także do innych elementów infrastruktury na warunkach określonych umowami z dostawcami.
2. Umowy o uzyskanie dostępu do elementów infrastruktury, o których mowa w ust. 1 mogą być uzależnione od konieczności zbudowania stosownej infrastruktury.
3. Wykonanie przyłączy do infrastruktury odbywa się na koszt zainteresowanego przedsiębiorcy, chyba że umowa pomiędzy dostawcą, a tym podmiotem stanowi inaczej.

§ 6.

Koncepcja zagospodarowania terenu, w tym projekty architektoniczne obiektów budowlanych, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, przedstawione będą Zarządzającemu przez inwestora do uzgodnienia.

Ochrona środowiska naturalnego i terenu Strefy
§ 7.

1. Zarządzający ma prawo wydawać opinie na temat wniosków przedsiębiorców do organów administracji państwowej o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
2. Przedsiębiorca działający w Strefie, uzyskujący od organu administracji państwowej decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jest zobowiązany do przedstawienia tej decyzji Zarządzającemu.

§ 8.

1. Każdorazowy właściciel, użytkownik wieczysty lub dzierżawca gruntu na terenie Strefy, na którym położone są: drogi, place, ciągi piesze i zieleńce jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie.
2. Przedsiębiorca działający na terenie Strefy może, w uzgodnieniu z Zarządzającym, korzystać z przyległych nieruchomości należących do Zarządzającego, z przeznaczeniem na parkingi, zieleńce itp., na warunkach określonych w umowie.
3. Ochrona i zabezpieczenie obiektów będących w użytkowaniu przedsiębiorców działających na terenie Strefy leży w ich gestii.

§ 9.

W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub użytkowania wieczystego gruntu położonego na terenie Strefy przedsiębiorca kończący działalność gospodarczą na terenie Strefy jest zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w wyniku prowadzenia jego działalności i do rekultywacji gruntu, w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Koszty związane z administrowaniem
§ 10.

1. Przedsiębiorcy posiadający we władaniu nieruchomości położone na terenie Strefy zobowiązani są uczestniczyć w kosztach ponoszonych przez Zarządzającego oraz przez podmioty, którym Zarządzający zlecił świadczenie usług związanych z administrowaniem Strefą.
2. Zasady partycypacji w kosztach, o których mowa w ust. 1, określa Zarządzający, uwzględniając m. in.: wielkość zajmowanego przez przedsiębiorcę terenu, natężenie ruchu towarowego, wielkość obrotów przedsiębiorcy, i przedstawia je w specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2548).

§ 11.

Koszty związane z administrowaniem Strefą obejmują w szczególności:
a) prowadzenie obsługi informacyjnej, strony internetowej www.ssse.com.pl, tworzenia bazy danych,
b) promocja przedsiębiorców działających w Strefie na targach, w których bierze udział Zarządzający, w przygotowywanych przez niego publikacjach i materiałach reklamowych.,
c) przekazywanie przedsiębiorcom informacji potrzebnych do należytego wykonywania warunków zawartych w wydanych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie,
d) utrzymywanie infrastruktury Strefy w należytym stanie technicznym, w tym dróg, sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i deszczowej,
e) inne czynności wynikające z ogólnej obsługi administracyjnej Strefą.

§ 12.

Koszty określone w § 11 nie obejmują kosztów ekspertyz, wycen, analiz, które powstały w związku z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców.

§ 13.

Należności z tytułu kosztów określonych w § 11 pobierane są w okresach miesięcznych na podstawie odrębnej umowy.Opublikował: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Publikacja dnia: 13.01.2014
Podpisał: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Dokument z dnia: 03.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 217