Akty prawne

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

ORAZ WEWNĘTRZNE REGULACJE I PROCEDURY SSSE S.A.

1. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105)

2.ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713)

2a. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483)

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz 1698)

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1712)

5. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1670)

6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.121).

7. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1082)

8. ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy (Dz. U. z 2019 r. poz 1785)

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 158 poz. 1251)

11. REGULAMIN SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

12. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326)

13.ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. ze zmianami

14. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 743)

15. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

16. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity. Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312 ze zmianami) 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

17. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

18. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

19. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

20. KONCEPCJA ROZWOJU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH (MINISTERSTWO GOSPODARKI, styczeń 2009 r.)

21. USTAWA  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zmianami)

22. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (szczegółowy opis) - obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. 

23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5.8201.10.2019 MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji (Dz Urz Min Fin 2014 poz. 59)

24. Ministerstwo Finansów
Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

25. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2422)

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji

Regulamin udzielania zamówień w SSSE S.A

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść