Decyzja o wsparciu

INFORMACJE OGÓLNE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej.

Nowa Ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, przez przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162)  nowa inwestycja jest rozumiana jako:

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się Decyzji o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713).

WYSOKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70 % wartości zainwestowanego kapitału. Jest to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju.  

mapa obszaru zarządzanego przez SSSE S.A. kliknij tu

Intensywność dostępnej pomocy na obszarze zarządzanym przez Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kształtuje się następująco: 

Wielkość przedsiębiorstwa

Powiaty województwa podlaskiego oraz powiaty:

ełcki i gołdapski (województwo warmińsko-mazurskie)

Powiaty:

łosicki, ostrowski, sokołowski,

węgrowski (województwo mazowieckie)

Forma pomocy

publicznej

 

DUŻE

 

50%

 

35%

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

CIT lub  PIT

 

ŚREDNIE

 

60%

 

45%

 

MAŁE

 

70%

 

55%

 Definicję mikro, malych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r. z późn. zm. - do pobrania

Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona organizacyjne, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej są mi.in.: 

 lub 

DECYZJA O WSPARCIU

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek Przedsiębiorcy, a organem właściwym w sprawach wspierania nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. .w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu  Decyzję o wsparciu nowej inwestycji realizowanej na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

mapa obszar zarządzanego przez SSSE S.A. kliknij tu

Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki (kryteria), które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić, dotyczące: 

• zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
• poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
• terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
• maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
• kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
• terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE - ocena projektu inwestycyjnego Przedsiębiorcy

Uzyskanie przez Przedsiębiorcę Decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów jakościowych i ilościowych projektu inwestycyjnego.  

Kryterium jakościowe 

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713).  

Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów: 

-na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., leżącym w granicach województwa podlaskiego oraz w powiatach: ełckim i gołdapskim – co najmniej 4 punkty na 10 możliwych; 

- na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. leżącym w granicach powiatów: łosickiego, ostrowskiego, sokołowskiego i węgrowskiego – co najmniej 5 punktów na 10 możliwych. 

  Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawierają pliki:

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze przemysłowym  do pobrania

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze usług   do pobrania

 

Kryterium ilościowe

Aby  zakwalifikować się do programu wsparcia inwestycja musi się wiązać z odpowiednio wysokimi nakładami kwalifikowanymi (do pobrania), zależnymi od statusu Przedsiębiorcy (DUŻY/ŚREDNI/MAŁY/MIKRO) i od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji nowej inwestycji  (bezrobocie w danym powiecie jest oceniane w oparciu o obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego raz w roku).

 

minimalne nakłady inwestycyjne  DUŻY    PRZEDSIĘBIORCA          od 10 mln zł   do 80 mln zł
minimalne nakłady inwestycyjne  ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA          od 2 mln zł     do 16 mln zł
minimalne nakłady inwestycyjne  MAŁY     PRZEDSIĘBIORCA         od 500 tys. zł  do   4 mln zł
minimalne nakłady inwestycyjne  MIKROPRZEDSIĘBIORCA            od 200 tys. zł  do   1,6 mln zł

Dla wyliczenia wysokości kosztów, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie, ma również znaczenie ulokowanie inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminie graniczącej z takim miastem Lista takich miast dostępna jest pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST” (do pobrania). Na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. są to następujące miasta:Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokółka, Zambrów.

W wymienionych miastach oraz w gminach graniczących z tymi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln zł - DUŻY, 2 mln zł - ŚREDNI, 500 000 zł - MAŁY , 200 000 zł - MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.  z późn. zm. 

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji inwestycji w danej gminie prezentuje poniższa mapka.  

Po wyborze kursorem gminy, wyświetlana jest kwota minimalnych kosztów kwalifikowanych (w mln zł), do poniesienia których jest zobowiązany Przedsiębiorca.

CZAS OBOWIĄZYWANIA DECYZJI O O WSPARCIU

Decyzje o wsparciu nowej inwestycji, realizowanej na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., są wydawane na czas oznaczony, na 12 bądź 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie.

Dla inwestycji ulokowanych w powiatach województwa mazowieckiego: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim jest to okres  12 lat. 

Dla inwestycji ulokowanych w województwie podlaskim oraz powiatach ełckim i gołdapskim, położonych w województwie warmińsko-mazurskim jest to okres 15 lat.

Okres obowiązywania Decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego.

PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI O WSPARCIU

Przed złożeniem Wniosku o wydanie Decyzji  o wsparciu zapraszamy Przedsiębiorców do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestora w Ełku lub Wydziałem Obsługi Inwestora w Suwałkach, w zależności od lokalizacji inwestycji KONTAKT.  

Pozwoli to na przekazanie Przedsiębiorcy przez pracowników Wydziałów niezbędnych informacji dotyczących wsparcia, wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), czy omówienie procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie pisma przewodniego, w którym informują nas Państwo, iż przystępują do procedury wydania Decyzji o wsparciu oraz wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji, zgodnego z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

 

1. Pismo przewodnie do Wniosku o wydanie decyzji o wsparciu (do pobrania, przy wyborze lokalizacji inwestycji adres biura SSSE S.A zaczytuje się z automatu, zgodnie z właściwością )

2. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o wsparciu. (do pobrania)

3. Oświadczenia składane w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o wsparciu: (do pobrania)
a) Oświadczenie przedsiębiorcy, że terminowo rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i nie występują żadne zaległości publiczno-prawne.
b) Oświadczenie, że na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej uzyskanej w ramach decyzji o wsparciu,
c) Oświadczenie przedsiębiorcy, że udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynosić będzie co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
d) Oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do zawarcia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wsparciu,
e) Oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do przekazywania informacji do Zarządzającego w celu gromadzenia ewidencji (art. 32 ust. 2 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji),
f) Zgoda przedsiębiorcy na udział w programie ewaluacji pomocy publicznej,
g) Oświadczenie przedsiębiorcy w sprawie właściwego urzędu skarbowego,
h) Oświadczenie przedsiębiorcy o kraju pochodzenia kapitału,
i) Oświadczenie przedsiębiorcy, że dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym,
j) Oświadczenie przedsiębiorcy o niekwalifikowalności kosztów związanych z wytwarzaniem energii,
k) Oświadczenia przedsiębiorcy o wyborze kryteriów jakościowych i sposobach ich spełnienia. Jeśli przedsiębiorca nie złożył tych oświadczeń bezpośrednio we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu- pkt 1 listy dokumentów.

4. Aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy ( KRS lub CEIDG).

5. Umowa Spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.

6. Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe (PIT) za trzy ostatnie lata (w przypadku nowej spółki -sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego).

7. Pełny wypis z rejestru gruntów dotyczący nieruchomości , na której będzie realizowana nowa inwestycja.

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (do pobrania)

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (do pobrania)

10. Wzór umowy o świadczenie usług (do pobrania)

Definicję mikro, malych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.  z późn. zm. do pobrania

 

Wydanie decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.