Polska Strefa Inwestycji

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Decyzja o wsparciu

INFORMACJE OGÓLNE

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105)
instrument wsparcia, który umożliwia przedsiębiorcom, realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Nowa inwestycja może być realizowana zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Aby korzystać z tej formy wsparcia przedsiębiorca musi otrzymać decyzję o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w przypadku, gdy nowa inwestycja jest realizowana na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

mapa obszaru zarządzanego przez SSSE S.A. kliknij tu

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105) nowa inwestycja jest rozumiana jako:

• Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
• Zwiększenie zdolności produkcyjnej
• Wprowadzenie nowych produktów
• Zmiana procesu produkcyjnego
• Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu, mogą liczyć:

• przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu,
z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego.

• wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi, takie jak m.in.: specjalistyczne usługi informatyczne, wybrane usługi rachunkowo-księgowe, usługi centrów telefonicznych, architektoniczne i inżynieryjne, czy doradztwa w sprawach środowiska.

Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

WYSOKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70 % wartości zainwestowanego kapitału. Jest to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju.  

mapa obszaru zarządzanego przez SSSE S.A. kliknij tu

Intensywność dostępnej pomocy na obszarze zarządzanym przez Suwalska Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kształtuje się następująco: 

Wielkość przedsiębiorstwa

Powiaty województwa podlaskiego, 
powiaty: 
ełcki i gołdapski (województwo warmińsko-mazurskie)
oraz 
powiaty: łosicki, sokołowski, węgrowski (województwo mazowieckie)

Powiat ostrowski
(
województwo mazowieckie)

Forma pomocy

publicznej

 

DUŻE

50%

 

40%

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

CIT lub  PIT

 

ŚREDNIE

 

60%

 

50%

 

MAŁE i MIKRO

 

70%

 

60%

 

 Definicję mikro, malych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r. z późn. zm. - do pobrania

Zwolnieniem z podatku dochodowego może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Jeśli zatem przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona rachunkowo i organizacyjnie, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

Przedsiębiorca, realizujący nową inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, może otrzymać pomoc publiczną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji (maksymalna wysokość pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą)

albo

2) tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników)

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej są mi.in.:

• koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszt związane z najmem lub dzierżawa, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.)
albo
• 2 - letnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją

DECYZJA O WSPARCIU

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek Przedsiębiorcy, a organem właściwym w sprawach wspierania nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie Minister Rozwoju i Technologii). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. .w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu  decyzję o wsparciu nowej inwestycji realizowanej na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

mapa obszar zarządzanego przez SSSE S.A. kliknij tu

Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki (kryteria), które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić, dotyczące:
• terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości;
• poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
• tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
• terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
• maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
• kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do spełnienia których jest zobowiązany przedsiębiorca;

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE - ocena projektu inwestycyjnego Przedsiębiorcy

Uzyskanie przez Przedsiębiorcę decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów jakościowych i ilościowych projektu inwestycyjnego.  

Kryterium jakościowe 

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1713, z 2021 r. poz. 2483).  

Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów: 

- na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., leżącym w granicach województwa podlaskiego oraz w powiatach: ełckim i gołdapskim (województwo warmińsko-mazurskie) i w powiatach: łosickim, sokołowskim i węgrowskim (województwo mazowieckie) – co najmniej 4 punkty (ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów); 

- na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. leżącym w granicach powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim – co najmniej 5 punktów (ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów).  

  Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawierają pliki:

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze przemysłowym do pobrania

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze usług  do pobrania

 

Kryterium ilościowe

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe, czyli ponieść minimalne koszty kwalifikowane, których wysokość jest zależna od stopy bezrobocia w powiecie (poziom przeciętnej stopy bezrobocia przyjmuje się zgodnie z aktualnymi na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu danymi dotyczącymi przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonymi, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Dodatkowo, niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku, gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:
1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub
2) gminie, na terenie której położone jest miasto lub
3) gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest miasto, lub miastem, tracącym funkcje społeczno-gospodarcze
Przedsiębiorca jest zobowiązany się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Lista miast tracących funkcje społ. –gospodarcze dostępna jest pod: „Miasta Średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze” (do pobrania). Na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. są to następujące miasta: Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokółka, Zambrów.


Wartość bazowa kosztów minimalnych, do których jest zobowiązany Przedsiębiorca, zależna obowiązującej stopy bezrobocia w powiecie i lokalizacji inwestycji (miasta średnie i gminy graniczące)

Po kliknięciu w nazwę powiatu można pobrać plik, w którym określone zostały koszty minimalne obowiązujące w danym powiecie zależne od wielkości przedsiębiocy, rodzaju inwestycji i lokalizacji inwestycji.

 

 

Powiat

 

 

Koszty minimalne wartość bazowa wyrażona
w mln złotych

Powiat Ostrowski /lokalizacji inwestycji: Ostrów Mazowiecka  – miasto średnie i gminy graniczące

40/10
Powiat Łosicki 80
Powiat Sokołowski 80
Powiat Węgrowski 60
Powiat Augustowski /lokalizacja inwestycji: Augustów  – miasto średnie i gminy graniczące 20/10
Powiat Białostocki 40
Powiat Bielski /lokalizacja inwestycji: Bielsk Podlaski   – miasto średnie i gminy graniczące 80/10
Powiat Grajewski /lokalizacja inwestycji: Grajewo  – miasto średnie i gminy graniczące 20/10
Powiat Hajnowski /lokalizacja inwestycji: Hajnówka – miasto średnie i gminy graniczące 60/10
Powiat Kolneński 15
Powiat Łomżyński /lokalizacja inwestycji: gminy graniczące z miastem średnim Łomża 80/10
Powiat Moniecki 60
Powiat Sejneński 20
Powiat Siemiatycki 80
Powiat Sokólski /lokalizacja  inwestycji: Sokółka  – miasto średnie i gminy graniczące 20/10
Powiat Suwalski 80
Powiat Wysokomazowiecki 80
Powiat Zambrowski /lokalizacja inwestycji: Zambrów– miasto średnie i gminy graniczące 60/10
Powiat m. Białystok 60
Powiat m. Łomża  miasto średnie 10

Powiat m. Suwałki

80
Powiat  Ełcki /lokalizacja inwestycji: Ełk – miasto średnie i gminy graniczące 20/10
Powiat Gołdapski 60

 

Dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483) wprowadza możliwość obniżenia kosztów kwalifikowanych, co szczegółowo opisuje §4 ust. 4 Rozporządzenia (do pobrania)

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.  z późn. zm. 

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA DECYZJI O O WSPARCIU

Decyzje o wsparciu nowej inwestycji, realizowanej na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., są wydawane na czas oznaczony, na 12 bądź 15 lat, w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie.

Dla inwestycji ulokowanych w powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego: jest to okres  12 lat. 

Dla inwestycji ulokowanych w województwie podlaskim oraz w powiatach: ełckim i gołdapskim (województwo warmińsko-mazurskie) i w powiatach: łosickim, sokołowskim i węgrowskim (województwo mazowieckie)  jest to okres 15 lat.

Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego.

PROCEDURA UZYSKANIA DECYZJI O WSPARCIU

Przed złożeniem Wniosku o wydanie Decyzji  o wsparciu zapraszamy Przedsiębiorców do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestora w Ełku lub Wydziałem Obsługi Inwestora w Suwałkach, w zależności od lokalizacji inwestycji KONTAKT.   Wydziały Obsługi Inwestora SSSE S.A. i ch właściwość względem lokalizacji terenu, na którym ma być realizowana inwestycja.

Pozwoli to na przekazanie Przedsiębiorcy przez pracowników Wydziałów niezbędnych informacji dotyczących wsparcia, wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), czy omówienie procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie pisma przewodniego, w którym informują nas Państwo, iż przystępują do procedury wydania Decyzji o wsparciu oraz wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji, zgodnego z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713; z 2021 r. poz. 2483) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

1. Pismo przewodnie do wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu - do pobrania
2. Wypełniony wniosek o wydanie Decyzji o wsparciu - wzór wniosku do pobrania
3. Oświadczenia Przedsiębiorcy dotyczące sposobu spełnienia wybranych kryteriów jakościowych. (Oświadczenia zawierają nazwę wybranego kryterium, sposób spełnienia kryterium oraz sposób weryfikacji spełnienia wybranego kryterium zgodnie z Tabelą nr 1 lub Tabelą nr 2 stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia).
4. Aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy (KRS lub CEIDG).
5. Umowa Spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy
6. Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe (PIT) za trzy ostatnie lata (w przypadku nowej spółki -sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego).
7. Wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów z kopią mapy ewidencyjnej (jeśli działka jest zabudowana) dotyczący nieruchomości, na której/ których będzie realizowana nowa inwestycja.
8. Oświadczenia składane w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o wsparciu:
a) Oświadczenie przedsiębiorcy, że terminowo rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i nie występują żadne zaległości publiczno-prawne,
b) Oświadczenie przedsiębiorcy, że dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym,
c) Oświadczenie przedsiębiorcy, że transakcja nabycia aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił będzie przeprowadzona na warunkach rynkowych.- jeśli dotyczy
d) Oświadczenie dużego przedsiębiorcy, że środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 będą nowe, z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – tj. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpi.- jeśli dotyczy
e) Oświadczenie przedsiębiorcy, że powyższe oświadczenia złożył świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1138)
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  - do pobrania
10. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania

 

Wzór umowy o świadczenie usług

Definicję mikro, malych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.  z późn. zm. do pobrania

 

Wydanie decyzji o wsparciu lub wydanie decyji o o umorzeniu postępowania kończy procedurę.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść