Polityka Nowej Szansy, czyli pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Polityka Nowej Szansy, czyli pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom

Od połowy sierpnia 2020 r. obowiązuje nowy program pomocowy tzw. Polityka Nowej Szansy, wprowadzony ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Program został rozpisany na 10 lat, a w puli dostępnych środków co roku przewidziano 120 mln złotych. Dodatkowo, do końca 2021 r. program dysponuje pieniędzmi z funduszu „covidowego” w minimalnej wysokości 600 mln złotych, tak więc łączna kwota dostępnych środków na ten rok wynosi co najmniej 720 mln złotych. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o finansowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Finansowanie z programu można jednocześnie łączyć z pomocą przewidzianą w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Wsparcie zostało przewidziane dla firm, które stanęły przed ryzykiem niewypłacalności lub też są niewypłacalne. Zazwyczaj nie mogą one liczyć na uzyskanie finansowania zewnętrznego, co stanowi istotną barierę dla wdrożenia przez nie skutecznych procesów naprawczych.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:
- podjęli działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech lat;
- nie prowadzą działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza oraz stali, górnictwa węgla lub sektorze finansowym;
- nie prowadzą działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja;
- nie należą do grupy kapitałowej (w tym zakresie przewidziano jednak wyjątki umożliwiające korzystanie z pomocy w przypadkach, kiedy sytuacja ekonomiczna konkretnego podmiotu z grupy kapitałowej nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy lub jest zbyt poważna, aby mogła być rozwiązana w ramach tej grupy).

Wobec nich przewidziano jednak konieczność spełnienia jeszcze choćby jednego z poniższych warunków tj.:
- utrata ponad połowy kapitału na skutek poniesionych strat;
- status mikro lub dużego przedsiębiorcy, u którego w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 lub zysk operacyjny powiększony o amortyzację odsetek był niższy niż 1;
- niewypłacalność.

Przy czym najszerszy wachlarz działań przewidziano dla podmiotów jedynie zagrożonych niewypłacalnością, a nie niewypłacalnych. Mogą oni skorzystać zarówno z finansowania przewidzianego w programie Polityki Nowej Szansy, jak i doprowadzić do redukcji zadłużenia korzystając z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego uregulowanego Tarczą 4.0.

Program przewiduje trzy rodzaje pomocy dla przedsiębiorców:
Krótkookresowa pożyczka (tzw. „pomoc na ratowanie”) - udzielana do czasu wykonania koniecznych analiz służących opracowaniu niezbędnego planu restrukturyzacyjnego albo likwidacji działalności gospodarczej, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy. Maksymalna wysokość pożyczki ograniczona jest do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej przedsiębiorcy.
Tymczasowe wsparcie na restrukturyzację - pożyczka dedykowana dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, ale dla zapewnienia jego skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. Ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności na okres maksymalnie 18 miesięcy.
Pomoc na restrukturyzację - przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali plan restrukturyzacji, którego realizacja umożliwi im przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku lub zmianę profilu produkcyjnego. Może być udzielona w różnych formach, w tym pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, czy też objęcia obligacji. Nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba, że jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wniosk:
- osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
ARP S.A. ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 45 dni, przy czym termin ten rozpoczyna bieg od dnia złożenia przez przedsiębiorcę kompletnego i prawidłowo uzupełnionego wniosku.

Wzór wniosków, wykaz dokumentacji oraz wszelkie informacje o narzędziach pomocowych znajdują się na stronie: www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy.

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść