Ostatnie nabory wniosków o dofinansowanie dla firm w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

30 listopada 2020 r. został zatwierdzony harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym na pierwszą połowę 2021 r. zaplanowano ostatnie nabory wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch Poddziałań:

3.2.1 Badania na rynek (dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R) i
1.1.1 Szybka ścieżka (koszty projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do innowacji produktowej i/lub procesowej).

3.2.1 Badania na rynek
W dniu dzisiejszym tj. 9 grudnia został ogłoszony konkurs.
Termin naboru: od 13.01.2021 r. do 17.02.2021 r., alokacja 500 mln zł

Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP.
Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Niezbędne jest zachowanie preferencji do KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
• wydatki inwestycyjne:
     • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
     • zakup nieruchomości
     • roboty budowlane
     • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
• eksperymentalne prace rozwojowe
• usługi doradcze

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl 
Szczegóły dotyczące konkursu TUTAJ
 

 

 

 

 

1.1.1 Szybka ścieżka

15 lutego 2021 r. planowane jest opublikowanie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR
Termin naboru: od 22.03.2021 r. do 04.05.2021 r. (konkurs podzielony na rundy), alokacja 300 mln zł

Projekty mogące uzyskać dofinansowanie w naborze muszą być realizowane w regionach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim) i obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe, jak również prace przedwdrożeniowe, prowadzące do innowacji produktowej i/lub procesowej w skali kraju. Konkurs dedykowany będzie przedsiębiorcom bez względu na wielkość oraz konsorcjom, w tym z udziałem jednostek naukowych.
Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl