Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioski o grant składane w ramach naboru muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 1 oraz Regulaminu naboru wniosków o grant.


Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów (alokacja) wynosi: 9.000.000,00 EUR co stanowi 39.528.900 PLN liczonych po kursie 4,3921.


Wnioski o grant mogą być składane w naborze otwartym, w terminie od 30.09.2020 r. (od godziny 08:00:00)

Wniosek o grant należy przygotować w postaci elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o grant. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią Wniosku o grant i nie będą podlegać ocenie.
Generator wniosków o grant zostanie uruchomiony z dniem 30.09.2020 r. o godzinie 8.00.00 (zgodnie z oficjalnym polskim czasem urzędowym) pod linkiem https://granty.wmarr.olsztyn.pl.


Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl 


Szczegółowe informacje o naborze zostały umieszczone na stronie www.wmarr.olsztyn.pl  w zakładce RPO WIM 2014-2020/Granty-kapitał obrotowy.

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść