Na sprzedaż teren inwestycyjny w Bielsku Podlaskim- ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ogrodzonej ogrodzeniem przemysłowym stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Technicznej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów m. Bielsk Podlaski, obręb 3 jako działki: nr 3474/36 o pow. 1,3275 ha i nr 3474/63 o pow. 0,1037 ha (powierzchnia łączna 1,4312 ha), których prawo własności Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ujawnione zostało w Księdze Wieczystej Nr KW BI1P/00042072/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto: 777 500,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Wadium 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) wniesione w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1, sala 305.

Szczegóły