Ważne zmiany dla Inwestorów: Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Ważne zmiany dla Inwestorów: Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ułatwiony dostęp do danych planistycznych przy pomocy internetu, przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych, to efekty zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta.

Przyjęte rozwiązania nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP) obowiązek tworzenia dla nich cyfrowych danych przestrzennych. Oznacza to, że dokumenty takie jak plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą mieć swoje elektroniczne wersje. Będą one zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych.

Po wejściu w życie nowych przepisów, bezpłatnie ze strony https://www.geoportal.gov.pl/  będzie można pobrać wiele danych przestrzennych, dostępnych dotychczas tylko na wniosek. Chodzi m.in. o dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach.
Rozwiązanie to znacząco ułatwi dostęp do informacji o przeznaczeniu terenu, którym interesuje się inwestor. Dzięki zamieszczeniu rysunku dokumentu planistycznego, dostępna stanie się informacja o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji inwestycji.

Efektem nowelizacji będzie również zmniejszenie procedur dla geodetów, dzięki czemu inwestycje będą szybsze. Nowe przepisy upraszczają m.in. sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty. Dają też możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili, warunkiem będzie zgłoszenie tego faktu w ciągu pięciu dni.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (zakres cyfryzacji planowania przestrzennego).

 nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść