Tarcza antykryzysowa 2.0: Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Tarcza antykryzysowa 2.0: Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

17 kwietnia 2020 r. została podpisana Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadza kolejne rozwiązania mające wspierać przedsiębiorców w walce z kryzysem wywołanym COVID-19.

Rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS:

- Ustawa rozszerzyła grono podmiotów zwolnionych ze składek na większe firmy o przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to 9 osób). Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r.
Państwo pokryje połowę (50 proc.) składek na ZUS takim przedsiębiorstwom, jednak pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.
Do otrzymania wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl  Składać można je również w wersji elektronicznej.

- Zmieniony zostaje termin graniczny prowadzenia działalności dla skorzystania ze zwolnienia przez osoby samozatrudnione – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego a przed 1 kwietnia 2020, będą mogły wnosić o zwolnienie ze składek;

- Wprowadzono możliwości odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, od pobierania odsetek za zwłokę należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

- Wprowadzono możliwości odstąpienia przez ZUS, na wniosek dłużnika, ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, od pobierania odsetek za zwłokę należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

- Odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych w związku z COVID w oparciu o zapisy Ordynacji podatkowej jest pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 z limitem 800 tys. EUR. Oznacza to możliwość skorzystania z pomocy przed podmioty, które miały wykorzystany limit pomocy de minimis. Zmiana ta jest przedmiotem notyfikacji do Komisji Europejskiej – udzielane pomocy ze zwiększonym limitem możliwe będzie po uzyskaniu akceptacji. Wysokość pomocy wyliczana jest jako Ekwiwalent Dotacji Brutto – nie jest to wartość odroczenia / umorzenia lub odsetek od tych kwot. Powyższe zasady rozszerzono również na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę w drodze rozporządzenia Ministra Finansów oraz określanie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia innych okresów zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS niż wprowadzane wprost przepisami.

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

- Dopuszczenie obniżenia wymiaru etatu maksymalnie do 20% , nie więcej, niż do 0,5 etatu (w miejsce dotychczasowego zapisu zakładającego zmniejszenie wymiaru zatrudnienia o 20%)

- Zniesienie obowiązku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu wypłaty dofinansowania przez okres odpowiadających okresowi objętemu wsparciem

- Przyznawanie świadczeń począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek (dotychczasowy zapis zakładał wsparcie od dnia złożenia wniosku), przez 3 pełne miesiące.

Rozszerzona możliwość uzyskania świadczenia postojowego:

- Ustawa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.


Wniosek o ogłoszenie upadłości 

- Ustawa wprowadza zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Wszelkie informacje związane z mechanizmami i narzędziami obowiązującymi w ramach specustawy znajdują się TUTAJ

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść