Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr 1/32 obr. 22- Krywlany Rejon lotniska Krywlany, przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. J. Kuronia w kierunku ul. K. Ciołkowskiego Tereny objęte Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Plot No: 1/32 district 22-Krywlany Area of Krywlany airport (under construction) at Dywizjonu 303 Street-extention of J. Kuronia Street in direction K. Ciołkowskiego Street Investment terrains of Suwałki Special Economic Zone Sub-Zone Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.9172
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.9172
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE kwadrat
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN square
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak Maksymalna powierzchnia całego kompleksu – 30,7502 ha
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes Max. area available as one complex – 30,7502 ha
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 220 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN approx. 220 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN City Hall in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak Uchwała Nr XLVIII/541/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza).
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes Binding local spatial development plan - resolution No. XLVIII/541/13 of 25th June 2013 on the local spatial development plan of the part of Krywlany district in Białystok (area of K. Ciołkowskiego Street and A. Mickiewicza Street).
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING 2P,U,UC – Tereny zabudowy produkcyjnej, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego itp. Tereny zabudowy usługowej; Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z obiektami i urzą
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN 2P,U,UC -Terrains for production including land location databases, warehouses, wholesale trade or specialist trade itp Terrains for commercial buildings of retail space above 2000 square meters including buildings and auxiliary equipment and cultivated green areas. - max. built-up area – 65% of the terrain - min. biologically active area – 10% of the terrain
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS PsIV - 2,1134 ha, PsV – 1,2389 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN PsIV - 2,1134 ha, PsV – 1,2389 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 1 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowany
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 1 ÷ 4 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 1 ÷ 4 m below terrain level
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Tak
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Tak – nieczynne oświetlenie starego pasa startowego
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN Yes – not in use lighting of the old runway
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Bezpośredni dostęp do ul. Dywizjonu 303 (nawierzchnia asfaltowa,2x2)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Direct access to Dywizjon 303 Street (road with asphalt surface, 2x2)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY Odległość do dróg krajowych: - droga krajowa nr 19 – ok. 3 km - droga krajowa nr 65 – ok. 6 km - droga krajowa nr 8– ok. 13 km - droga nr 678 - ok. 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN Distance to state roads: - state road no. 19 – approx. 3 km - state road no. 65 – approx. 6 km - state road no. 8 – approx. 13 km - road no.678 – approx. 2 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT ok. 180 km – Warszawa, ok. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN approx. 180 km – Warsaw, approx. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Teren położony w mieście wojewódzkim
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Area located in province capital
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak- w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes- within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION ok. 20 m od granicy terenu (nN), w odległości ok. 1300 m od granicy terenu (ul. A. Mickiewicza) znajduje się nowa stacja transformatorowa 110/15 kV – RPZ11
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN approx. 20 m from the premises border (A. Mickiewicza Street), at distance approx. 1300 m from the premises border (A. Mickiewicza Street) is located new transformer station 110/15 kV – RPZ11
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE Na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (110/15kV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN On terms defined by PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (110/15kV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (10 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN On terms defined by PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (10 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE ok. 750 m -Ø 200 (ś.c.) (ul. A.Mickiewicza); ok. 700 m - Ø 180 (ś.c.) (ul. K.Ciołkowskiego)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN approx. 750 m of pipeline Ø 200 (M.P.) at A. Mickiewicza Street; approx. 700 m of pipeline Ø 180 (M.P.) at K. Ciołkowskiego Street.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC Warunki dostawy gazu określa gestor sieci- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN On terms defined by Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Ø 180 (średnie ciśnienie) w ul. Konstantego Ciołkowskiego i Ø 200 (średnie ciśnienie) w ul. A. Mickiewicza
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Ø 180 (medium pressure) in the K. Ciołkowskiego street. and Ø 200 (medium pressure) in the A. Mickiewicza Street.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY Warunki dostawy gazu określa gestor sieci- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN On terms defined by Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 3,5m - Ø 225 (ul. Dywizjonu 303); 760 m - Ø 400 (ul. A. Mickiewicza)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 3,5m – Ø 225 pipe in Dywizjon 303 Street; 760 m – Ø 400 pipe in A. Mickiewicza Street
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Warunki dostawy wody określa gestor sieci- Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN On terms defined by Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY kanalizacja sanitarna- ok. 9 m (Ø 315); kanalizacja deszczowa- ok. 19 m (Ø 600)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN sanitary sewerage –approx. 9 m (Ø 315); rainwater supply - approx. 19 m (Ø 600)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej określa gestor sieci – Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. Warunki odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej określa gestor sieci Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Mi
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.9172
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE ok. 20 m od sieci w ul. Dywizjonu 303
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN approx. 20 m from the permises border to in the Dywizjonu 303 street.
Ewa Zarzecka, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, język angielski Katarzyna Nikiciuk, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymsto
Ewa Zarzecka, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, English Katarzyna Nikiciuk, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 879 7307 kanikiciuk@um.bialystok.pl, English
Tomasz Buczek, Dyrektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, język angielski
Tomasz Buczek, Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, English

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść