Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr: 788/18, obręb 21 – Dojlidy przy ulicach J. Kuronia i Solnickiej. Tereny inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, objęte Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Plot No: 788/18, district 21 Dojlidy, at J. Kuroń and Solnicka Streets. Investment terrains of the Białystok Science and Technology Park included within Suwałki Special Economic Zone Sub-Zune Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.0282
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.0282
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE zbliżony do trapezu
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN similar to trapezoid
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Nie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 160 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN approx. 160 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN City Hall in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak Uchwała Nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes Resolution No. LXII/696/14 of 23th June 2014 on the local land using plan of the part of Dojlidy district in Białystok (area of ks. S. Suchowolca Street and J. Kuronia Street) – I stage
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING 1.1P,U - teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną (w tym m.in. lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. - maksymalna powierzchnia zabudowy – 65
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN 1.1P,U – terrain for production (including storage, trade) and service including objects and auxiliary equipment and cultivated green areas - max. built-up area - 65% of the terrain - min. biologically active area – 10% of the terrain
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS ŁIV – 0,0232 ha, ŁV – 0,04441 ha, PsV – 1,8451 ha, W-ŁIV – 0,0017 ha, W-PSV – 0,0338 ha, Lzr-ŁIV – 0,0251 ha, N – 0,0552 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN ŁIV – 0.0232 ha, ŁV – 0.0441 ha, PsV – 1.8451 ha, W-ŁIV – 0.0017 ha, W-PSV – 0.0338 ha, Lzr-ŁIV – 0.0251 ha, N – 0.0552 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 4,4 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 4,4 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowane
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 1 – 2 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 1 – 2 m below terrain level
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES - ul. Św. Proroka Eliasza droga o nawierzchni asfaltowej, (szer. w liniach rozgraniczających 15 m), - ul. J. Kuronia – droga o nawierzchni asfaltowej, liczba pasów ruchu 2×2, częściowo 2x1, (szer. w liniach rozgraniczających 38 m), - ul. F. Karpińskiego
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN - Św. Proroka Eliasza Street – road with asphalt surface, (width within road demarcation lines 15 m), - J. Kuronia St. - hard-surfaced road, existing number of traffic lanes 2x2, partially 2x1, (width within demarcation lines 38m), - F. Karpińskiego Street – road with asphalt surface, number of lanes 2x1, (width within road demarcation lines 325 m).
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY - droga krajowa nr 19 – 0,7 km - droga krajowa nr 65 – 2,3 km - droga krajowa nr 8 – 15 km - droga nr 678 – 1,9 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN - state road no. 19 – 0.7 km - state road no. 65 – 2.3 km - state road no. 8 – 15 km - road no. 678 – 1.9 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT ok. 180 km – Warszawa, ok. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN approx. 180 km – Warsaw, approx. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Teren położony w mieście wojewódzkim
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Area located in province capital
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION - 23 m – sieć elektroenergetyczna: średniego napięcia (SN) - 3,4 m – sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (nN)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN - 23m – medium voltage power grid (MV) - 3.4m – low voltage power grid (LV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE 15kV/0,4kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN 15kV/0,4kV
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Ustalona z gestorem sieci – tj. „PGE Obrót” S.A. oddział z siedzibą w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor – „PGE Obrót” S.A., Branch in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE 17,7 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN 17,7 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC O warunki dostawy gazu należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN On terms defined by the infrastructure gestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Ø 180 (średnie ciśnienie)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Ø 180 (medium pressure)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY O warunki dostawy gazu należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor –Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE 1 m - (Ø 110) 7 m - (Ø 300)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN 1 m - (Ø 110) 7 m - (Ø 300)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY O warunki dostawy wody należy wystąpić do Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN On terms defined by the infrastructure gestor - Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY kanalizacja sanitarna – 16,5 m – (Ø 200) kanalizacja deszczowa – 5,7 m – (Ø 400)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN sanitary sewerage – 16,5 m – (Ø 200) rainwater sewerage – 5,7 m – (Ø 400)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej określa gestor sieci – Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. Warunki odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej określa gestor sieci Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu M
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.0282
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE 2 m
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN 2 m
Ewa Zarzecka, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, język angielski Katarzyna Nikiciuk, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymsto
Ewa Zarzecka, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, English Katarzyna Nikiciuk, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6028, ebaranczuk@um.bialystok.pl, English
Tomasz Buczek, Dyrektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, język angielski
Tomasz Buczek, Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, English

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść