Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA I SSSE

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU INWESTYCTYJNEGO
SITE CHECK LIST
Rozwiń/zwiń wszystkie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME Działka nr 1/43 obr. 22- Krywlany Rejon lotniska Krywlany, przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. J. Kuronia w kierunku ul. K. CiołkowskiegoTereny objęte Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_NAME_EN Plot No: 1/43 district 22-KrywlanyArea of Krywlany airport (under construction) at Dywizjonu 303 Street – extention of J.Kuronia Street in direction K. Ciołkowskiego StreetInvestment terrains of Suwałki Special Economic Zone Sub-Zone Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_TOWN_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_DISTRICT_EN Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_LOCATION_PROVINCE_EN podlaskie
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE 2.5304
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_AVAILABLE_EN 2.5304
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE zbliżony do prostokąta
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_SHAPE_EN similar to rectangle
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION Tak Maksymalna powierzchnia całego kompleksu – 14,0479 ha
COM_INTERACTIVEMAP_AREA_EXPANSION_EN Yes Max. area available as one complex – 14,0479 ha
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE ok. 180 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_LANDPRICE_EN approx. 180 PLN/m2
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS Gmina Miasto Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_OWNERS_EN City Hall in Białystok
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN Tak Uchwała Nr XLVIII/541/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza).
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONINGPLAN_EN Yes Resolution No. XLVIII/541/13 of 25th June 2013 on the local spatial development plan of the part of Krywlany district in Białystok (area of K. Ciołkowskiego Street and A. Mickiewicza Street).
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING 2P,U,UC – Tereny zabudowy produkcyjnej, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego itp. Tereny zabudowy usługowej; Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z obiektami i urzą
COM_INTERACTIVEMAP_PROPERTY_ZONING_EN 2P,U,UC -Terrains for production including databases location, warehouses, wholesale trade or specialist trade etc. Terrains for commercial buildings of retail space above 2000 sq. m including buildings and auxiliary equipment and cultivated green areas. - max. built-up area – 65% of the terrain - min. biologically active area – 10% of the terrain
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS RIVa – 2,2507 ha, RIVb – 0,1704 ha, PsIV – 0,0438 ha, Tr – 0,0655 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_CLASS_EN RIVa – 2,2507 ha, RIVb – 0,1704 ha, PsIV – 0,0438 ha, Tr – 0,0655 ha
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES 1,40 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_DIFFERENCES_EN 1,40 m
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE Nieużytkowany
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_USAGE_EN Unused
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_SOIL_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL 1 – 2 m p.p.t.
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_WATER_LEVEL_EN 1 – 2 m below terrain level
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL Tak
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GEOLOGICAL_EN Yes
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_FLOODING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES Tak – nieczynne oświetlenie starego pasa startowego
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_OBSTACLES_EN Yes – not in use lighting of the old runway
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_GROUND_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_RESTRICTIONS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING Nie
COM_INTERACTIVEMAP_LAND_BUILDING_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES Bezpośredni dostęp do ul. Dywizjonu 303 (nawierzchnia asfaltowa, 2x2) W trakcie realizacji (planowane zakończenie: V.2019 r.): 2KD-L
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_ACCES_EN Direct access to Dywizjon 303 Street (asphalt surfaced road, 2x2) Under construction (planned ending: May 2019): 2KD-L
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY - droga krajowa nr 19 – ok. 2,9 km - droga krajowa nr 65 – ok. 5,4 km - droga krajowa nr 8 – ok. 11,6 km - droga nr 678 - ok. 1,7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_MOTORWAY_EN - state road no. 19 – approx. 2,9 km - state road no. 65 – approx. 5,4 km - state road no. 8 – approx. 11,6 km - road no.678 – approx. 1,7 km
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS Nie
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_PORTS_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAY_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING ok. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_RAILWAYSIDING_EN approx. 5 km (Białystok)
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT ok. 180 km – Warszawa, ok. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_AIRPORT_EN approx. 180 km – Warsaw, approx. 95 km – Grodno
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL Teren położony w mieście wojewódzkim
COM_INTERACTIVEMAP_TRANSPORT_CAPITAL_EN Area located in province capital
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_ELECTRICITY_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION ok. 20 m – linia eN ok. 900 m – stacja transformatorowa 110/15 kV – RPZ11
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CONNECTION_EN approx. 20 m – low-voltage lines approx. 950 m – transformer station 110/15 kV – RPZ11
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE Na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (110/15kV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_VOLTAGE_EN On terms defined by PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (110/15kV)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY Na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (10 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_AVAILABLE_CAPACITY_EN On terms defined by PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (10 MW)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE Sieć gazowa w pasie drogowym wzdłuż granicy działki. - ok. 400 m – Ø 200 (ś.c.) (ul. A. Mickiewicza)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_DISTANCE_EN Gas line available in road along parcel`s border. - approx. 400 m – Ø 200 (M.P.) at A. Mickiewicz Street
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC Warunki dostawy gazu określa gestor sieci – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CALORIFIC_EN On terms defined by Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku (28,5-37,9 MJ/m3)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE Ø 200 (średnie ciśnienie) w ul. A. Mickiewicza
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_PIPE_EN Ø 200 (medium pressure) in the A. Mickiewicz Street.
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY Warunki dostawy gazu określa gestor sieci – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_GAS_CAPACITY_EN On terms defined by Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_WATER_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE - ok. 3,5m – Ø 225 (ul. Dywizjonu 303)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_EN - approx. 3,5m – Ø 225 pipe in Dywizjon 303 Street
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY Warunki dostawy wody określa gestor sieci-Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_CAPACITY_EN On terms defined by Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. (50 m3/h)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY kanalizacja sanitarna – ok. 9 m (Ø 250) kanalizacja deszczowa – ok. 19 m (Ø 500)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_DISTANCE_BOUNDARY_EN sanitary sewerage – approx. 9 m (Ø 250) rainwater supply – approx. 19 m (Ø 500)
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY Warunki odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej określa gestor sieci – Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. Warunki odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej określa gestor sieci Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Mi
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_SEWAGE_CAPACITY_EN 2.5304
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT Nie
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TREATMENT_PLANT_EN No
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE Tak – w pasie drogowym
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_EN Yes – within the road
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE ok. 20 m od sieci w ul. Dywizjonu 303
COM_INTERACTIVEMAP_EXISTING_TELEPHONE_DISTANCE_EN approx. 20 m at Dywizjonu 303 Street
Ewa Zarzecka, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, język angielski Katarzyna Nikiciuk, podinspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Biały
Ewa Zarzecka, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6028, ezarzecka@um.bialystok.pl, English Katarzyna Nikiciuk, sub-inspector Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 879 7307 kanikiciuk@um.bialystok.pl, English
Tomasz Buczek, Dyrektor w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, język angielski
Tomasz Buczek, Director of the Department of Strategy and Development City Hall in Białystok, +48 85 869 6119, dsr@um.bialystok.pl, English

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Registered office

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Office in Ełk

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść