Wydarzenia

Przełącznik języka

Wyszukiwarka

Edutronix- delegacja opracowująca robota do nauki machatroniki w SSSE

W środę 9 marca b.r. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna gościła delegację reprezentującą uczestników międzynarodowego projektu EDUTRONIX realizowanego w ramach programu Erasmus +.
Podczas całodniowej wizyty nasi goście mogli poznać jedną z firm strefowych „Malow” oraz jej nowoczesny park maszynowy wraz z najnowszą inwestycją „Malow 4”.
Uczestnicy projektu odwiedzili również Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach w kontekście możliwości nauczania mechatroniki – tam przedstawiona została ogólna działalność szkoły oraz zaprezentowane pracownie mechatroniczne.
Oczywiście ważnym punktem wizyty była prezentacja działalności SSSE w zakresie kształcenia zawodowego tj. w obrębie łączenia potrzeb przedsiębiorców i rzeczywistości edukacyjnej. Okazało się, że zarówno w Polsce, jak we Włoszech, czy Hiszpanii realia są podobne. Mamy zbliżone doświadczenia w komunikowaniu edukacji z biznesem oraz łączenia potrzeb pracodawców z możliwościami kształcenia w szkołach. To potwierdza potrzebę wspólnych spotkań i wypracowywania rozwiązań, celem których jest kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami gospodarki.
Spotkanie ma szansę zaowocować trzema nowymi projektami:
• Porozumieniem: SSSE- Malow- Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem mającym na celu kształcenie młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy
• Misją gospodarczą we Włoszech dla przedsiębiorców SSSE organizowaną we współpracy z CIS – kluczową firmą szkoleniowo- doradczą reprezentującą przedsiębiorców regionu Reggio Emilia, jednego z bardziej konkurencyjnych okręgów przemysłowych we Włoszech.
• Kolejną wizytą studyjną na przełomie maja i czerwca przedstawicieli z Litwy i Łotwy, związaną z kształceniem zawodowym.

W składzie delegacji, którą gościliśmy byli przedstawiciele :
• AIJU–Hiszpania; centrum badawcze i technologiczne; ośrodek badawczy prowadzący badania mające na celu rozwój i wprowadzanie innowacji technologicznych w branży zabawek i branżach pokrewnych. Ośrodek ten zrzesza przedsiębiorców, w większość MŚP o ograniczonych możliwościach na podjęcie własnych działań i badań służących osiągnięciu konkurencyjności i innowacji we własnym zakresie.
• CIS – Włochy; ośrodek szkoleniowo-doradczy łączący kształcenie zawodowe
z edukacją. Jest to jedna z kluczowych firm szkoleniowych konkurencyjnego okręgu przemysłowego we Włoszech specjalizującego się miedzy innymi w mechatronice.
• Perfect Project – Polska; firma doradczo- szkoleniowa; realizuje projekty wspomagające placówki kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego.
• Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem- Polska; szkoła zawodowa kształcąca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dostosowująca swoja ofertę nauczania do potrzeb do rynku pracy, wzbogacając ją o kierunki i metody perspektywiczne.
W ramach projektu EDUTRONIX, nad którym w/w instytucje pracują, zostanie przygotowany i wdrożony do procesów kształcenia prototyp modułu edukacyjnego do nauki mechatroniki.
Moduł posłuży do wprowadzenia nowych metod i narzędzi w nauczaniu mechatroniki. Oprogramowanie prototypu w praktyce umożliwi nauczycielom zawodu i uczniom aktywną współpracę w tworzeniu interaktywnych zasobów.
Realizacja projektu ma pozwolić na dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
w sektorze mechatroniki do potrzeb rynku pracy. Zapewni również wysoką jakość kształcenia opartego na współpracy z przedsiębiorcami, co w znaczmy stopniu wpłynie na poprawę jakości kształcenia. W realizacji projektu bardzo istotny jest wpływ na wszystkie grupy docelowe. Nauczycielom, zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym- ułatwi rozwój zawodowy, uczniom pracującym na modelu - wzrost umiejętności. Dotyczyć będzie też uczestników życia gospodarczego, gdyż firmy otrzymają lepszego pracownika - kończącego kierunkowe kształcenie zawodowe w szkole.
Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych, ponieważ projekty utworzonego modułu edukacyjnego zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym, a dzięki współpracy będą na bieżąco elastycznie modyfikowane.

 

SSSE: Porozumienie z Miastem Suwałki

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Urząd Miasta Suwałki podpisały porozumienie o współpracy mające na celu rozwój szkolnictwa oraz rozwój gospodarczy miasta. Ma ono wpłynąć, głównie na jakość kształcenia zawodowego w obrębie branży drzewnej w mieście.

Podpisane porozumienia są elementem rozpoczętych zmian oświatowych w Suwałkach. Aktualna polityka edukacyjna miasta zakłada stworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, umożliwiającego podnoszenie jakości kształcenia w mieści zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego mieszkańców. Nadrzędnym celem realizowanej reformy jest stworzenie systemu dostosowanego do wymogów Unii Europejskiej i gospodarki światowej, który reaguje na zmiany gospodarcze i społeczne. Tworzony system ma zapewnić wysoką jakość usług oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, zgodnych z założeniami przeprowadzaniem reformy.

W spotkaniu podczas, którego podpisano porozumie uczestniczyli zarówno przedstawiciele miasta, organu prowadzącego suwalskie szkoły jak również przedsiębiorcy branży drzewnej oraz reprezentanci grupy pracodawców.

- Cieszymy się, że w taki sposób finalizowane są dotychczasowe działania
i spotkania. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna chce i będzie czynne uczestniczyć w procesach związanych z kształceniem zawodowym w Suwałkach. To zadanie szczególnie istotne w kontekście konieczności kształcenia wykwalifikowanych kadr dla naszych przedsiębiorców. Chcemy wspierać zarówno prowadzących działalność w Strefie ale też i szkoły, aktywnie uczestnicząc w ich procesie kształcenia, dlatego też będziemy kontynuować realizację programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- powiedział Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wspomniane porozumienie zostało zawarte w sumie pomiędzy sześcioma instytucjami skupionymi wokół branży drzewnej. Poza SSSE S.A. swoją współpracę zadeklarowały również firmy działające na terenie suwalskiej strefy ekonomicznej: Fabryka Mebli Forte, Twin Glass, a także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, CECH Suwałki oraz Park Naukowo- Technologiczny Polska Wschód.

O SSSE S.A.

Dziś w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa 96 firm, które zatrudniają 8,9 tys. Podmioty te zainwestowały dotąd ponad 2,5 mld zł. Do niedawna SSSE w swojej ofercie miała siedem podstref: Białystok, Suwałki, Grajewo i Łomża w Podlaskim, Ełk i Gołdap w Warmińsko-Mazurskim oraz Małkinia Górna w Mazowieckim. Łącznie powierzchnia terenów pod inwestycje objętych ulgami wynosiła 375,6 ha.

W październiku 2015 r. ten wachlarz możliwości inwestycyjnych poszerzył się o blisko 260 ha więcej. Strefa urosła więc do 635 hektarów. Poza wspomnianymi, obejmuje również tereny gmin: Szczuczyn, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Czyżew, Hajnówka, Narewka, Nowogród, Sejny, a także Ostrów Mazowiecką, Olecko i Zabłudów oraz kolejne tereny w Suwałkach, Białymstoku i Grajewie. 

Ważne spotkanie w Suwałkach

Przedstawiciele   Departamentu EFS, uczelni wyższych , Centrum Edukacji Nauczycieli,  białostockiego obszaru funkcjonalnego, przedsiębiorcy  spotkali  się dziś w siedzibie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. aby wypracować mapę kompetencji dla szkolnictwa zawodowego. – Należy postawić na rozwój gospodarczy regionu i stworzyć ośrodki specjalizujące się w danej branży – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Zespół ds. opracowywania programu rozwoju kompetencji zawodowych w woj. podlaskim został powołany prze zarząd województwa wiosną 2015 r. Na jego czele stoi wicemarszałek Bogdan Dyjuk. Latem zespół odbył wizytę studyjną na Dolnym Śląsku, gdzie zapoznał się z rozwiązaniami dedykowanymi dla kształcenia zawodowego a w tej części kraju. Następnie odwiedził podlaskie przedsiębiorstwa  m.in. Danwood w Bielsku Podlaskim. Dziś przyjechał na Suwalszczyznę.

- Zespół, w skład którego wchodzi także przedstawiciel strefy ekonomicznej, ma za zadanie przeprowadzenie analiz stanu bieżącego i przedstawić rozwiązania pobudzenia szkolnictwa zawodowego, tak aby jak najlepiej wykorzystać  fundusze z nowej perspektywy. By stworzyć zaplecze dla kształcenia zawodowego adekwatne do potrzeb gospodarczych – powiedział gospodarz spotkania, Robert Żyliński, prezes SSSE S.A.

Przed południem dwunastoosobowy zespół odwiedził Augustowskie Centrum Edukacyjne. Odwiedził też suwalskiego producenta szaf metalowych, firmę Malow. W spotkaniu uczestniczyli również przedsiębiorcy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą ze szkołami. Następnie w siedzibie suwalskiej strefy ekonomicznej zebrał się, aby poznać doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami.  

- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Park Naukowo-Technologiczny i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa to główne filary rozwoju  wzmocnienia gospodarki Suwałk – powiedział prezydent Suwałk, jednocześnie zauważył problem z konkurowaniem szkół kształcących zawodowo. – Dziś w ramach rywalizacji o ucznia publiczne szkoły powielają kierunki. Moim zdaniem to niedopuszczalne. Dlatego należy tak sprofilować szkoły aby nie dochodziło do takich praktyk. W Suwałkach trwają już pracę nad w pewnym sensie sprofilowaniem szkolnictwa w mieście w konkretnych kierunkach szkoleń.

Jeszcze w tym roku zaplanowano podobne spotkanie w Łomży. 

 

Powstanie Klaster Edukacyjny

W dniu 20 listopada w Gołdapi odbyła się konferencja „Klucz do sukcesu” podczas której został podpisany List Intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz powołania i rozwoju Warmińsko-Mazurskiego Klastra Edukacyjnego. Inicjatywa ta- wynik spotkania Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, Grażyny Przasnyskiej, Starosty Gołdapskiego, Andrzeja Ciołka i Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- Roberta Pawła Żylińskiego jest odpowiedzą na konieczność połączenia potrzeb pracodawców z możliwościami szkół, a jeszcze ogólniej mówiąc zapewnienia wysokiej jakości kadry dla rozwijającej się gospodarki.

Warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska, przypomniała, iż jest to konferencja, swoimi założeniami spójna z licznymi tego spotkaniami odbytymi w województwie warmińsko-mazurskim w Roku Szkoły Zawodowców. „Dziś –mamy  nowy rok szkolny ale nie oznacza to, że sprawa kształcenia zawodowego przestała być  w punkcie naszego zainteresowania. Wręcz przeciwnie- doświadczenie, które zdobyliśmy należy wykorzystać, aby te dwa światy edukację i pracodawców jeszcze mocniej ze sobą złączyć”. Podkreślała koniczność patrzenia na kształcenie zawodowe z szerszej perspektywy, uwzględniając demografię, potrzeby lokalnego rynku pracy, migracje ludności, konieczność kilkakrotnej zmiany zawodu przez osoby już pracujące. „Dzisiaj – młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na jakość kształcenia. Kształcenie zawodowe to także zawodowe kursy kwalifikacyjne – podkreślała kurator. I właśnie kursy zawodowe powinny być wzięte pod uwagę przez szkoły chcące się rozwijać. Kurator Grażyna Przasnyska odniosła się również do celu, który przyświecał organizatorom konferencji. „Partnerstwo szkół i pracodawców – to cel główny. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest zadanie proste, że należy przezwyciężyć  wiele przeszkód, aby mówić o osiągnięciu celu. Ale spotkanie z kolejną strefą ekonomiczną, tym razem Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną ma na celu „otwarcie drzwi” dla szkół i pracodawców. Jestem przekonana, że za nami pierwszy krok, ale przed nami znacznie więcej.”

Szkolnictwo zawodowe ma dziś zielone światło. Wiele zabiegów poczynionych w roku ubiegłym podczas „Roku szkoły zawodowców” oraz aktualna Perspektywa Finansowa UE daje dobrą podstawę do podejmowanie działań ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w  sposób zgodny z potrzebami rynku pracy. „Dialog szkoły i pracodawców jest niezbędny i potwierdza to przykład z ostatniego spotkania branżowego w Suwałkach gdzie szkoły pochwaliły się uczeniem na najnowszej wersji programu do projektowania, niestety wszyscy obecni na sali przedsiębiorcy stwierdzili że używają innego oprogramowania.”- mówił Prezes SSSE Robert Żyliński.

Najważniejszym celem inicjatywy klastrowej jest wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz rynku pracy. Inwestycja w jakość i efektywność kształcenia zawodowego to inwestycja nie tylko w przyszłość młodzieży ale też w rozwój wielu sektorów gospodarki. Zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe, praktyczne nauczanie zawodu czy współtworzenie programów nauczania zwiększa szanse uczniów szkół zawodowych na zatrudnienie, przedsiębiorcom zaś daje dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Podpisanie listu intencyjnego ma również udrożnić współpracę pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami edukacyjnymi, doradcami zawodowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie z dniem 6 stycznia 2015 r., wprowadziła dla spółek zarządzających strefami nowe zadanie dotyczące podejmowania działań zmierzających do powstawania klastrów, w tym edukacyjnych. Klastry edukacyjne mają łączyć potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść