Akty prawne

Wyszukiwarka

Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

ORAZ WEWNĘTRZNE REGULACJE I PROCEDURY SSSE S.A.

1. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.282 z późn. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.465).

3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (tekst jedn. DZ.U. z 2017 r. poz 284)

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041)

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia. (Dz. U. z 2009 r. Nr 112 poz. 932)

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 158 poz. 1251)

7. REGULAMIN SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

8. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz 909 z późn. zm.)

9. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.

10. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808)

11. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.)

12. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm. ) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016 r. poz 238)

13. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147)

14. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

15. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 1473)

16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

17. KONCEPCJA ROZWOJU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH ( MINISTERSTWO GOSPODARKI, styczeń 2009 r.)

 

 

 

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść