Akty prawne

Wyszukiwarka

Akty prawne

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

ORAZ WEWNĘTRZNE REGULACJE I PROCEDURY SSSE S.A.

1. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010)

2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.465).

2.1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom            działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2018 r.              poz.81)

3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (tekst jedn. DZ.U. z 2017 r. poz 284 z póź. zmn.)

3.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U z 2017 r. poz. 1082)

3.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2280)

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041)

4.1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz         kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej             Strefy Ekonomicznej (DZ.U. z 2018 r. poz. 70)

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia. (Dz. U. z 2009 r. Nr 112 poz. 932)

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 158 poz. 1251)

7. REGULAMIN SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

8. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)

9. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych

10. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808)

11. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

12. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm. )

12.1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016 r. poz 238)

13. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm)

14. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

15. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

16. KONCEPCJA ROZWOJU SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH ( MINISTERSTWO GOSPODARKI, styczeń 2009 r.

 

 

LIST INTENCYJNY ZGŁOSZENIE INWESTORA

Regulamin udzielania zamówień w SSSE S.A

PRZEDSIĘBIORCY / COMPANY

PARTNERZY / PARTNERS

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

Siedziba spółki

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel.: (+48 87) 565 22 17
ssse@ssse.com.pl

Biuro w Ełku

ul. Mickiewicza 15
19-300 Ełk
tel.: (+48 87) 610 62 72
elk@ssse.com.pl

treść